Ple ordinari 12-05-2022 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 13 d’abril de 2022. 873/2022
2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i pels Regidors/es amb competències delegades des de la ultima sessió.
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les següents sessions:
– Junta de Govern del 4 d’abril de 2022
– Junta de Govern del 11 d’abril de 2022
– Junta de Govern del 25 d’abril de 2022
4. Informació de l’alcaldessa i dels regidors/res delegats/des sobre acords de la junta de govern local i els decrets.
5. Mocions i propostes. No consten
6. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals (PRIMER trimestre 2022), de subministrament d’informació de les entitats locals
7. Assabentat de la xifra de població resultant de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2021
8. Donar compte de l’informe de les Resolucions contràries al reparaments efectuats per la intervenció l’any 2021
9. Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre
10. Esmenar el calendari de sessions ordinàries aprovat pels òrgans col·legiats de l’Ajuntament per a l’any 2022.
11. Acord d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres contingudes de la segona fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró.
12. Modificació de la Relació de Llocs de Treball i la plantilla dins el Pla estratègic de Recursos Humans en el sentit d’incrementar quatre places d’agents de la Policia Local.
13. Pregunta que realitza el grup municipal Gent Fent Poble sobre la publicitat de la licitació pública del bar del Nexe.
14. Pregunta que realitza el grup municipal Gent Fent Poble sobre la compra de cava que es va der pel lot de nadal de l’Ajuntament

Related Posts