PAU Química Catalunya 2022 37

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 3 problema 7
Precipitació de AgBr i AgI en afegir els anions a una solució que conté el catió. Ordre de precipitació. Es treballa també una volumetria de precipitació i es calcula la solubilitat molar del AgCl.

Related Posts