PAU Química Catalunya 2022 36

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 3 problema 6
Electròlisi d’un clorur de ferro en solució aquosa. Es fan càlculs variats.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.