PAU Química Catalunya 2022 32

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 3 problema 2
Mètode Haber-Bosch de síntesi de l’amoníac. Es calculen les constants d’equilibri Kc i Kp a partir dels mols inicials i en equilibri. Es fan diferents raonaments sobre el desplaçament de l’equilibri en modificar concentració, pressió i temperatura.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.