PAU Química Catalunya 2021 56

PAU Química Catalunya 2021 sèrie 5 problema 6
Equilibri homogeni en fase gas. Formació de NO2. Càlcul de concentracions en equilibri i Kc. Deducció del caràcter endo o exotèrmic de la reacció i efecte de la temperatura sobre l’equilibri.

Related Posts