PAU Física Catalunya 2022 53

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 5 problema 3
Cos unit a una molla que realitza un MHS horitzontal. Càlcul de la constant elàstica i de la freqüència d’oscil·lació. Determinació de l’equació del moviment i de les posicions on es donen la velocitat i l’acceleració màximes.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.