PAU Física Catalunya 2022 23

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 2 problema 3
Moviment d’una anguila modelitzat com una ona harmònica. Es calculen diferents paràmetres de l’ona i s’escriu l’equació d’ona. Es calculen la velocitat i acceleració màximes i la velocitat de la cua.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.