Nul·litat de les clàusules abusives per a empresaris, autònoms i empreses | Consumidors i Usuaris

Quan una clàusula és abusiva, és nul·la, i no per la Llei General de Consumidors i Usuaris, sinó perquè ja el nostre Codi Civil sanciona amb nul·litat els abusos, les clàusules abusiva en els contractes, que suposen un defecte de consentiment de la part més feble . Últimament amb les reformes de protecció de consumidors i usuaris, s’ha avançat substancialment en la identificació i determinació de les clàusules nul·les i les clàusules abusives, arran de la interpretació de la posició i coneixement de les parts davant d’un contracte, però sembla que la sol·licitud de nul·litat davant de l’abús està acotada al fet que els afectats siguin consumidors i usuaris sense coneixements específics, i en veritat no és així. Qualsevol, sigui empresari, sigui autònom, sigui professional, sigui empresa societat de capital té acció legal contra les clàusules abusives en els contractes que ha signat.
T’expliquem que les empreses, professionals, autònoms, empresaris, consumidors i usuaris, tenen tots l’opció legal de defensar-se dels abusos dels operadors de mercat en posició dominant, encara que per causes o motius no exactament iguals.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#clausulasabusivas #empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.