Les formes jurídiques per a la gestió d’un equipament museístic

Presentem una publicació que tracta les possibles formes jurídiques que pot adoptar un museu, tant de gestió directa com indirecta. Inclou tot el ventall d’opcions, de menor a major complexitat segons pugui ser la realitat de cada museu. Repassa des de modalitats prou conegudes i habituals com els ens autònoms, fins a d’altres d’inexplorades, com la gestió indirecta completa d’un museu. També aborda les opcions dels museus de titularitat privada o d’un grup amb ordenament jurídic particular, com són els museus de l’Església.

Related Posts