LA LLIGA DEL PLÀSTIK #2 – ARIARLET & FURANK

El Kapitá Ansiam Junior a intuxikat tots els kartutxus d’Animal Crossing de la Suich…Bol kunbertir tots els Nintenjaipers en naps axplusius par atakar LA LLIGA DAL PLÀSTIK!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.