Corregir errors i aprendre el que no s’ha après, principal funció de l’avaluació – J. Prat

En Jaume Prat @jprat124, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/" target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), planteja com hauria de ser l’avaluació en els centres escolars per garantir la millora dels aprenentatges i la construcció de coneixement.

Per a ell, l’avaluació és quelcom fonamental i fins ara només s’utilitzen majoritàriament com a eina els exàmens, però cal entrar en un altre concepte més proper al de l’avaluació contínua. Per a Prat, la funció principal de l’avaluació ha de ser ajudar a que l’alumnat aconsegueixi corregir els seus errors i aprendre el que no ha après. La nota ha de ser conseqüència d’una avaluació contínua que reculli el que passa cada dia. Aquest nou sistema d’avaluació podria ser la garantia de la millora dels aprenentatges i de la construcció de coneixement.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015

Related Posts