Conceptes bàscis estadística

Hi explic els conceptes d’estadística descriptiva i estadística inferencial, població i mostra i els tipus de variables estadístiques.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.