Com reclutar i retenir el professorat als centres complexos. Clara Fontdevila. Anuari 2022

La Clara Fontdevila, coautora de l’Anuari 2022, ens explica el plantejament i les principals propostes del seu capítol “El professorat als centres de màxima complexitat: com reclutar-lo i retenir-lo”. Més informació https://fundaciobofill.cat/publicacions/el-professorat-als-centres-de-maxima-complexitat-com-reclutar-lo-i-retenir-lo #Anuari2022

Enfortir els equips docents dels centres d’alta complexitat: capacitat,
estabilitat i suports
Els centres més desafavorits acostumen a tenir unes plantilles docents menys estables i un perfil de professorat amb menys experiència que els centres no complexos. Aquest problema d’estratificació docent te un impacte en les oportunitats educatives de l’alumnat escolaritzat en centres de major desavantatge ja que hi ha molta evidència de l’efecte del perfil del professorat en els aprenentatges i els resultats educatius del conjunt de l’alumnat. A Catalunya, més enllà d’una (insuficient) política de discriminació positiva i de la dotació de majors nivells d’autonomia en la configuració de les plantilles, pràcticament no s’ha avançat en el disseny de mecanismes que abordin els reptes específics d’aquests centres en l’àmbit dels recursos humans.
– Prioritzar les mesures de suport a l’estabilització de plantilles en centres de major complexitat. Caldria blindar normativament i reforçar opcions assajades en els darrers anys i que s’han mostrat exitoses com la priorització de la continuïtat en el centre en els criteris de nomenament de professorat.
– Fer dels centres de major complexitat espais formatius i de desenvolupament professional de referència: iniciatives d’innovació, xarxes d’aprenentatge i programes d’inducció a la docència i formació permanent. L’objectiu és que esdevinguin un pol d’atracció del professorat novell i en actiu.
– Un sistema robust de recollida de dades i monitoratge de la professió docent a Catalunya. Actualment, el sistema educatiu català no disposa de mecanismes de recollida i tractament de dades que permetin elaborar un diagnòstic acurat sobre la distribució de la població docent i sobre la capacitat d’atracció i retenció del professorat per part dels centres educatius. Aquest fet impedeix detectar (i per tant, corregir) possibles desequilibris, i esdevé un obstacle a l’hora de dissenyar polítiques de professorat sensibles a les especificitats del context.

Related Posts