Com pronunciar els dígrafs NY i LL finals per a l’examen oral del mitjà de la jqcv

Vídeo d’ajuda per a la pronúncia dels dígrafs ny i ll en valencià en posició final per a estudiants del mitjà. Perdoneu el so, que no és massa bo.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.