Com mesurar volums al laboratori de química

En aquest vídeo explicarem les tècniques més adequades per mesurar líquids en un laboratori de química amb precisió.
Utilitzarem provetes, pipetes i vasos de precipitats.
En este Video explicaremos las técnicas más adecuadas para medir líquidos en un laboratorio de química con precisión.
Utilizaremos probetas, pipetas y vasos de precipitados

Related Posts