Aina Monferrer

Unitats fraseològiques

Les unitats fraseològiques són aquelles combinacions de paraules que en una llengua tenen més freqüència combinatòria. Poden tenir una estructura (més…)...

L’habilitació lèxica

L'habilitació és un dels mecanismes de creació de paraules que existeix en valencià (o català), juntament amb altres com la (més…)...